บรรยากาศการเรียนการสอน

MATHEMATIC FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูปวีณา ตั้งภมรจิตร
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูปิยนุช พัฒน์ภิรมย์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูอารีวรรณ นพสุวรรณชัย
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูกฤติกา ศรีอ่อนคง
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูจินดา คู่เจริญ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูระวีวรรณ อุ่นศิโรจน์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูสมเกียรติ โอภาสวัฒน์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูวลัยภรณ์ ไชยสมบูรณ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูนิยม ฉิมมุจฉา
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูไพรินทร์ กาญจนบุตร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูสุวรรณี จึงดำรงกิจ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูสุพัตรา จันทรโฆษิต
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูปริษา ศรีสุขรชดา
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูชยา พรหมาสกุล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูกรัณย์ รุ่งทวีสิน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux